Kamar

 
Nomer Bed
Nama Kamar
Kelas
Tarif Kamar
Status Kamar
DAHLIA 1A.3 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
CEMPAKA 1A.2 CEMPAKA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
CEMPAKA 1B.1 CEMPAKA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
CEMPAKA 1B.2 CEMPAKA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
DAHLIA 2B. 3 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
ASTER 10.2 ASTER Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
B.419.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
K.409.2 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
K.404.1 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
K.403.2 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
K.403.1 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
K.402.2 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
ASTER 24.3 ASTER Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
DAHLIA 1A. 1 DAHLIA Kelas 1 Rp. 262.500,- KOSONG
CEMPAKA 1A.1 CEMPAKA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.407.1 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
K.404.2 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
KB 1.2 KAMAR BERSALIN Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B201.6 SAKURA Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
K.409.1 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
K.408.2 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
K.408.1 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
K.407.2 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
K.407.1 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
K.406.2 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
K.406.1 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
K.405.2 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
K.405.1 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
B206.1 SAKURA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B206.2 SAKURA Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
DAHLIA 1A. 2 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
K.402.1 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
DAHLIA 1B. 1 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
DAHLIA 1C. 2 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
B.409.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.412.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
KM2.01 SERUNI Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
B.409.1 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.407.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
B.316.1 MAWAR Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.316.2 MAWAR Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.401.1 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
B.401.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.402.1 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.403.1 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
B.403.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- DIBOOKING
B.404.1 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.405.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
INKUBATOR 1.2 LILY Kelas 1 Rp. 80.000,- KOSONG
B.414.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
DAHLIA 1B. 2 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
DAHLIA 1B.3 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
K.401.2 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.419.1 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
DAHLIA 1C.3 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
DAHLIA 1D. 1 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
DAHLIA 1D. 2 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.418.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- ISI
DAHLIA 2A. 2 DAHLIA Kelas 1 Rp. 355.500,- ISI
K.401.1 INTERNA KELAS 1 Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B.418.1 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- DIBOOKING
B.417.2 BEDAH KELAS I Kelas 1 Rp. 355.000,- KOSONG
B201.1 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B202.4 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B202.3 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B202.2 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B202.1 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B201.4 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B201.5 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B201.3 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B201.2 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA3D.6 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B202.6 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
KM1.03 SERUNI Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA 2B. 2 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA 2C. 1 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA 2C. 2 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA 2C. 4 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA 2D. 1 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
DAHLIA 2D. 2 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA3D.5 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
DAHLIA 2D. 4 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
DAHLIA 2E. 1 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
DAHLIA3D.2 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA3C.4 DAHLIA Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
DAHLIA3A.2 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA3A.4 DAHLIA Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3B.6 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
DAHLIA 2B. 1 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ISOLASI9.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
KM1.02 SERUNI Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
KM1.01 SERUNI Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
KB 2.2 KAMAR BERSALIN Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
KB 2.1 KAMAR BERSALIN Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
CEMPAKA 2B.4 CEMPAKA Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
BAYI 1.2 LILY Kelas 2 Rp. 75.000,- KOSONG
BAYI 1.3 LILY Kelas 2 Rp. 75.000,- KOSONG
BAYI 1.4 LILY Kelas 2 Rp. 75.000,- ISI
CEMPAKA 2A.1 CEMPAKA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
CEMPAKA 2B.1 CEMPAKA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
CEMPAKA 2B.2 CEMPAKA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
CEMPAKA 2B.3 CEMPAKA Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
DAHLIA3B.4 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
DAHLIA 2A. 1 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
DAHLIA3B.2 DAHLIA Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
CEMPAKA 2A.2 CEMPAKA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ANYELIR 212.3 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ASTER 10.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
B202.5 SAKURA Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ANYELIR 212.1 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ASTER 12.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 13.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER 14.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER 15.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER 16.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 16.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 17.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 2.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER 2.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 22.4 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 23.3 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER 23.4 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 24.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER 1.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER .1.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER .1.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ANYELIR 212.2 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ANYELIR 212.5 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ANYELIR 212.6 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ANYELIR 214.1 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ANYELIR 214.2 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- DIBOOKING
ANYELIR 214.3 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ASTER 11.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ANYELIR 214.5 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ANYELIR 215.1 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ANYELIR 215.2 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- DIBOOKING
ANYELIR 215.3 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ANYELIR 215.4 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ANYELIR 215.5 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ANYELIR 215.6 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ASTER 25.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 26.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER 25.2 ASTER Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ASTER 25.4 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 27.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ANYELIR 211.1 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
MELATI 305.3 MELATI Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
B.312.5 LK MAWAR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ASTER 12.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ANYELIR 214.6 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
MELATI 301.1 MELATI Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
KM2.03 SERUNI Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
KM2.02 SERUNI Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ANYELIR 211.2 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
ANYELIR 211.3 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
MELATI 305.1 MELATI Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ASTER.1.3 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 7.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER17.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- ISI
ASTER 7.4 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 5.2 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ASTER 5.1 ASTER Kelas 2 Rp. 152.500,- KOSONG
ANYELIR 211.6 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- KOSONG
ANYELIR 211.5 ANYELIR Kelas 2 Rp. 262.500,- ISI
DAHLIA3B.5 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 307.2 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
DAHLIA3C.1 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 306.2 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
DAHLIA3C.2 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 307.1 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 306.1 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3C.3 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 305.2 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 305.4 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
DAHLIA3D.4 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3D.3 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 305.5 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3D.1 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3C.6 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3C.5 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 305.6 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 302.4 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 304.6 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 302.6 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 302.5 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 302.3 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 302.1 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 301.6 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 301.5 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 301.4 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 301.3 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 301.2 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
KM2.05 SERUNI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
KM2.04 SERUNI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
KM1.05 SERUNI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 303.1 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 303.2 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 304.5 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 302.2 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 304.4 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 304.3 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 304.2 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
KB 3.1 KAMAR BERSALIN Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
KB 3.2 KAMAR BERSALIN Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 304.1 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 303.6 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 303.5 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
MELATI 303.4 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
MELATI 303.3 MELATI Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
KM1.04 SERUNI Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.314.6 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B205.2 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B205.3 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B205.4 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B205.5 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B205.6 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
BAYI 1.1 LILY Kelas 3 Rp. 75.000,- KOSONG
CEMPAKA 3.3 CEMPAKA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
CEMPAKA 3.7 CEMPAKA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
CEMPAKA 3A.3 CEMPAKA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
CEMPAKA 3A.4 CEMPAKA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.314.1 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA 1C. 1 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA 2A. 3 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA 2A. 4 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
DAHLIA 2B. 4 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.314.4 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.314.3 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- DIBOOKING
B205.1 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B204.6 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.315.1 KEMO MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.315.2 KEMO MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.315.3 KEMO MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.315.4 KEMO MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.315.5 KEMO MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.315.6 KEMO MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B203.1 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B203.2 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B203.3 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B203.4 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B203.5 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.314.5 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B204.1 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B204.2 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B204.3 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B204.4 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B204.5 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.314.2 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.313.6 MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
ANYELIR 212.4 ANYELIR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
DAHLIA3B.3 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B203.6 SAKURA Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
DAHLIA 2C. 3 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA 2D. 3 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA 2E. 2 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA 2E. 3 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA 2E. 4 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
ANYELIR 211.4 ANYELIR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3A.1 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3A.3 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3A.5 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3A.6 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
DAHLIA3B.1 DAHLIA Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
ANYELIR 214.4 ANYELIR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.311.1 PR MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.311.2 PR MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.313.5 MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.313.4 MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.313.3 MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.313.2 MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.313.1 MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.312.6 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.312.4 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.312.3 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
B.312.2 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.311.3 PR MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.311.4 PR MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.311.5 PR MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.311.6 PR MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- KOSONG
B.312.1 LK MAWAR Kelas 3 Rp. 152.500,- ISI
RPI 3 DAHLIA Kelas Utama Rp. 515.000,- KOSONG
VENTILATOR BAYI LILY Kelas Utama Rp. 0,- KOSONG
RPI 2 DAHLIA Kelas Utama Rp. 515.000,- KOSONG
NICU BAYI 1.2 LILY Kelas Utama Rp. 155.000,- KOSONG
NICU BAYI 1.1 LILY Kelas Utama Rp. 155.000,- KOSONG
RPI 1 DAHLIA Kelas Utama Rp. 515.000,- KOSONG
ICU 2 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- ISI
ICU 14 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- ISI
ICU 13 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU 12 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU 11 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU 10 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- ISI
ICU 1 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
HCU213.5 HCU Kelas Utama Rp. 515.000,- ISI
HCU213.4 HCU Kelas Utama Rp. 515.000,- ISI
HCU213.3 HCU Kelas Utama Rp. 515.000,- ISI
HCU213.2 HCU Kelas Utama Rp. 515.000,- ISI
HCU213.1 HCU Kelas Utama Rp. 515.000,- ISI
ICU 15 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU 18 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU 8 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
INFANT LILY Kelas Utama Rp. 175.000,- KOSONG
ICU 9 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
INFANT 1.1 LILY Kelas Utama Rp. 100.000,- KOSONG
ICU 7 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU 6 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU 5 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU 4 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU 3 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
ICU VIP 1 ICU Kelas Utama Rp. 830.000,- KOSONG
VIP A.1 VIP ANGGREK Kelas VIP Rp. 605.000,- ISI
VIP B.2 VIP ANGGREK Kelas VIP Rp. 513.750,- ISI
VIP 1 CEMPAKA Kelas VIP Rp. 815.000,- KOSONG
DAHLIA VIP D DAHLIA Kelas VIP Rp. 513.750,- KOSONG
DAHLIA VIP C DAHLIA Kelas VIP Rp. 605.000,- KOSONG
VIP A.11 VIP ANGGREK Kelas VIP Rp. 605.000,- KOSONG
VIP A.3 VIP ANGGREK Kelas VIP Rp. 605.000,- KOSONG
VIP A.5 VIP ANGGREK Kelas VIP Rp. 605.000,- ISI
VIP A.7 VIP ANGGREK Kelas VIP Rp. 605.000,- ISI
VIP A.9 VIP ANGGREK Kelas VIP Rp. 605.000,- KOSONG
VIP B.10 VIP ANGGREK Kelas VIP Rp. 513.750,- KOSONG
VIP B.4 VIP ANGGREK Kelas VIP Rp. 513.750,- KOSONG
DAHLIA VIP B DAHLIA Kelas VIP Rp. 513.750,- KOSONG
DAHLIA VIP A DAHLIA Kelas VIP Rp. 605.000,- KOSONG
ADELIA VIP B.6 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 513.750,- ISI
ADELIA VIP B.4 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 513.750,- KOSONG
ADELIA VIP B.2 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 513.750,- ISI
ADELIA VIP B.10 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 513.750,- ISI
ADELIA VIP A.9 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 605.000,- KOSONG
ADELIA VIP A.7 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 605.000,- ISI
ADELIA VIP A.5 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 605.000,- ISI
ADELIA VIP A.3 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 605.000,- KOSONG
ADELIA VIP A.11 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 605.000,- KOSONG
ADELIA VIP A.1 VIP ADELIA Kelas VIP Rp. 605.000,- ISI
FLAMBOYAN 2 VVIP FLAMBOYAN Kelas VVIP Rp. 970.000,- KOSONG
FLAMBOYAN 1 VVIP FLAMBOYAN Kelas VVIP Rp. 970.000,- ISI